Under hösten 2018 genomförde Yngre Läkares Förening tillsammans med specialistläkarutbildningen en enkät om utbildningsplatsen, där de kartlade utbildnings- och arbetsförhållandena för finländska läkare under specialisering. De tillfrågades om de skulle rekommendera sin specialiseringsplats till en vän eller kollega. HUS placerade sig bland de sista på rekommendationslistan i enkäten.

Resultaten väckte också diskussion inom HUS. Erfarenheterna hos läkare under specialisering utreddes under ledning av forskningsdirektör Anne Pitkäranta med en kvalitativ intervjustudie, som kunde besvaras anonymt. Antalet svarande var lågt och forskningsrapporten var ingen rolig läsning. Ledningen och utbildarna var tvungna att konstatera att de haft en rosigare bild av vardagen bland läkare under specialisering. Alla HUS verksamhetsområden förhöll sig allvarligt till responsen.

Man vidtog genast åtgärder för att hjälpa upp detta, eftersom läkare under specialisering utgör en viktig intressentgrupp. De utgör ca en tredjedel av HUS läkare och deras betydelse för de dagliga tjänsterna inom den specialiserade sjukvården är obestridlig.

Interaktion med hjälp av nätverk och respons

HUS förbereder sig för att ta i bruk JCI-kvalitetssystemet (Joint Commission International). Det internationellt omfattande och respekterade bedömningsorganet för hälso- och sjukvården ställer kvalitetskrav också på undervisningen och specialiseringsutbildningen.

I år analyserades i arbetsmiljöbarometern också resultaten för läkare under specialisering, utöver att deras resultat utgör en del av läkarnas svar. Utgående från resultaten bör påverkansmöjligheterna hos läkare under specialisering för sitt eget arbete utvecklas vidare.

Av de läkare under specialisering som arbetar på HUS bildades ett nätverk av de äldsta inom specialiseringen. Dessa utvecklar arbetsförhållanden och övervakar intressen samt förmedlar information mellan ledningen och läkarna under specialisering. Genom samarbetet vill man utveckla kvaliteten på specialiseringsutbildningen.

Även CLES-webbenkäten hjälper till att samla in respons på kvaliteten på den styrning som genomförs på HUS för läkare under specialisering. Respons kan ges anonymt.

“Insamlingen av systematisk respons påverkar kvaliteten på undervisningen. Detta gör att man kan ingripa i problem i tid. Det är viktigt att läkare under specialisering får sin röst hörd”, berättar Pitkäranta.

Läkare under specialisering har också en egen Teams-arbetsyta. Där samlas till exempel introduktionsfrågor och webbkurser om patientsäkerhet som är obligatoriska för nyanställda på HUS. Även webbplatsen för undervisning uppdateras och kompletteras fortlöpande. Syftet är att göra kommunikationen med läkare under specialisering allt smidigare.