HUS är en professionellt ledd multidisciplinär arbetsplats för de bästa experterna. HUS-anställda arbetar inom tiotals branscher och under flera hundra olika yrkesbeteckningar.

Antalet anställda per 31.12.2019 var 26 536. Antalet anställda ökade med 1 600 personer jämfört med 2018 och med 620 personer jämfört med budgeten. Personalstrukturen har förblivit i det närmaste oförändrad jämfört med tidigare år och över hälften av personalen är vårdpersonal. Totalt 77 procent av personalen har fast anställning, vilket är en relativt stor andel och ungefär den samma som inom kommunsektorn i genomsnitt. Majoriteten av personalen var heltidsanställd i tjänsteförhållande. Den vanligaste orsaken till deltidsanställning var partiell vårdledighet.

Medelåldern för HUS personal var 43,8 år, vilket är cirka två år lägre än i den kommunala sektorn i genomsnitt. Personalen har en balanserad åldersstruktur, vilket återspeglas bland annat i prognoserna för ålderspension som utsträcker sig till 2030. Enligt dem är andelen HUS-anställda som kommer att avgå med pension något mindre än inom kommunsektorn i genomsnitt.

Den totala omsättningen av fast anställd personal var på årsnivå större än det ställda målet och uppgick till 8,3 procent. Omsättningen exklusive de personer som gått i pension var 5,5 procent. På HUS-nivå har omsättningssiffrorna ökat, men det finns en stor variation i utvecklingen av omsättningen mellan resultatenheterna.

År 2019 avgick 525 personer med pension. Antalet pensionerade minskade med 9 personer jämfört med året innan. Den genomsnittliga pensionsåldern var 61 år, dvs. något högre än året innan. Antalet ålderspensionerade ökade, och genomsnittsåldern, 64,5 år, var något högre än året innan. Antalet årsverken för fast anställda var totalt 21 522, vilket är 5,6 procentenheter (1 132 årsverken) mer än året innan. Det mål för årsverken som sattes upp i budgeten överskreds med 470 årsverken (2,2 procent).

En orsak till ökningen i antalet anställda och årsverken jämfört med året innan var de personalförflyttningar som gjordes i form av överlåtelse av rörelse (1 004 personer). Effekten av dessa på antalet årsverken var totalt cirka 639 årsverken. Ökningen i antalet årsverken jämfört med året innan berodde på förändringarna i den regelbundna arbetstiden (364 årsverken), tilläggs- och övertidsarbete samt läkarjourer (96 årsverken) samt annan ökning i antalet anställda (399 årsverken). Å andra sidan ledde de övriga förändringarna i den regelbundna arbetstiden (snuttarbetare och deltidsanställda) samt frånvaroförändringarna till en minskning i antalet årsverken (-220 årsverken). Antalet årsverken och förändringarna i antalet följdes upp i samkommunens månads- och delårsrapportering.

Medelpriset per årsverke med bikostnader ökade med 2,4 procent (1 448 euro) jämfört med året innan och uppgick till 61 300 euro. Detta berodde på bland annat avtalshöjningar i arbets- och tjänstekollektivavtalen, återgången av semesterlönen och penningreserven till normal nivå samt förändringarna i personalstrukturen i samband med personalförflyttningarna. Jourverksamheten och de resurser den kräver ökade då jourverksamheterna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset förflyttades till HUS.

Antalet anställda ökade med 1 600 personer jämfört med 2018 och med 620 personer jämfört med budgeten.

Lönekostnader

År 2019 uppgick de löner och arvoden jämte bikostnader som utbetalades av Samkommunen HNS till sammanlagt 1 333,8 miljoner euro. Lönesumman innefattar arbetstidsersättningar (179,0 miljoner euro), vars andel var 16,2 procent av lönerna och arvodena. Personalkostnaderna, dvs. lönerna och de bikostnader som arbetsgivaren betalar på dessa, överskred budgeten med 21,0 miljoner euro. Löner och arvoden, exklusive bikostnader, ökade med 8,5 procent jämfört med året innan.

Löner och bonussystem

I bokslutet 2019 periodiserades resultatbonusar och rörliga lönedelar till ett belopp på 2,1 miljoner euro (exklusive bikostnader), vilket är cirka 12,2 procent lägre än beloppet av resultatbonusarna 2018 som utbetalades i mars (3,3 miljoner euro, BS 2018 periodisering 3,9 miljoner euro). Resultatbonusar betalades ut till resultatenheterna för förbättrad kostnadseffektivitet och produktivitet samt för att de uppnått mål som ställts upp för tjänsternas tillgänglighet. Dessutom belönades särskilt utvalda utvecklingsprojekt med resultatbonus då de hade uppnått sina uppställda mål. Utöver resultatbonusarna utbetalades också Nopsa-premier till de anställda till ett totalt värde av 924 000 euro.

Användning av hyrd arbetskraft

År 2019 uppgick kostnaderna för hyrd arbetskraft till 31 miljoner euro. Läkarna stod för ungefär hälften av HUS inköp av hyrd arbetskraft. Kostnaderna för hyrd arbetskraft ökade med 8,1 miljoner euro jämfört med föregående år, varav läkarnas andel var cirka 3,8 miljoner euro. Ökningen berodde på det ökade behovet av hyrd arbetskraft vid jourenheterna, med beaktande också av de nya jourenheterna Haartmanska och Malm, samt den försämrade tillgången på företagsläkare. År 2019 köptes mest hyrd läkararbetskraft till samjourerna, bilddiagnostiktjänsterna, företagshälsovården samt barn- och ungdomspsykiatrin.