Kompetensutvecklingen inom HUS är systematisk. Målet är att utveckla och upprätthålla kompetensen inom delområden som är strategiskt viktiga med tanke på verksamheten.

Genom rätt kompetens säkerställs organisationens kapacitet och verksamhetens kontinuitet i en verksamhetsmiljö som också förändras i rask takt. På individnivå stöder kompetensen arbetshälsan och motivationen.

I HUS uppgörs årligen en kompetensutvecklingsplan i syfte att säkerställa en systematisk utveckling. År 2019 var fokusområdena för kompetensutvecklingen på HUS-nivå följande:

  • Kvalitetskompetens, säkerställande av kvalitet och patientsäkerhet
  • Identifiering av kundupplevelsen och utnyttjande av patientrespons
  • Lean-utveckling, utveckling av den dagliga ledningen och de närmaste chefernas arbete
  • Faktabaserat ledarskap och förbättring av kostnadsmedvetenheten
  • Kunskaper om planering av resursallokering, arbetstid och arbetsskift
  • Förändringsledarskap
  • Personal- och arbetshälsoledning på ett coachande sätt
  • Kompetens gällande patientdatasystemet Apotti och dess förändringar i verksamhetsprocesserna

I fråga om dessa teman stöddes kompetensutvecklingen genom bland annat personalutbildning, utvecklingsprojekt inom tjänstedesign och Lean, utveckling i anknytning till ackrediteringarna, chefsutbildningar samt mentorskap.

Enligt arbetsmiljöbarometern 2019 upplevde de anställda att de har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att sköta sina arbetsuppgifter, men möjligheterna för yrkesmässig utveckling visade ett något sämre resultat än året innan. Även med tanke på utbildningen var införandet av Apotti 2019 en utbildningsmässigt betydande insats, och den påverkade också möjligheterna att delta i andra utbildningar vid enheterna där systemet togs i bruk.

Personalberättelse PDF