I december 2019 godkände HUS fullmäktige den nya strategin och värderingarna. Ett av de strategiska målen är: “Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete”.

HUS nya värderingar är pionjärskap, jämlikhet och bemötande. Värderingarna kommer att kommuniceras och diskuteras omfattande under 2020. Stärkandet av en värdebaserad kultur är långsiktigt arbete, men förhoppningsvis kommer resultaten från utvecklingsarbetet att bli synliga redan under det kommande året.

God vård tillhandahålls av en personal som själv mår bra. Varje HUS-anställd behövs för att patienten ska få en så god vård som möjligt. På HUS går det bra att växa till ett proffs inom hälso- och sjukvården. Forskare på toppnivå är en förutsättning för HUS pionjärskap även på internationell nivå.

Det strategiska målet är att andelen personer som rekommenderar HUS som arbetsgivare ska öka med fem procentenheter år 2020. Uppnåendet av detta mål övervakas årligen med hjälp av arbetsmiljöbarometern.

Personalens engagemang följs upp genom personalomsättningsrapporter:

Mål Tolerabel Kräver förbättring
Total personalomsättning, fast anställda 5,5 – 6,5 % 4,5 – 7,5 % < 4,5 % eller > 7,5 %
Personalomsättning, fast anställda utan pensioner hjälpindikator, inget mål