HUSin sairaanhoidollisen palvelutuotannon määrä oli vuonna 2019 selvästi ennakoitua suurempi.

Palvelutuotannon volyymi ylitti kokonaisuutena talousarvion 3,3 prosentilla ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 prosenttia. Kun otetaan huomioon vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot, vertailukelpoinen toimintavolyymin kasvu edellisestä vuodesta oli kuitenkin vain noin 0,8 prosenttia.

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2018 TA 2019 TP 2019 Poikk.-%
TP 2019 /
TA 2019
Muutos-%
TP 2019 /
TP 2018
Palvelutuotanto
– Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 3,3 % 4,7 %
– Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 162 073 160 184 −1,2%
– NordDRG-tuotteet, lkm 751 257 744 296 774 719 4,1% 3,1%
DRG-ryhmät 151 136 155 613 166 371 6,9% 10,1%
DRG-O-ryhmät 159 876 161 657 167 766 3,8% 4,9%
Tähystykset 31 800 31 397 32 731 4,2% 2,9%
Pientoimenpiteet 110 818 103 379 109 316 5,7% −1,4%
900-ryhmä 296 438 292 071 297 541 1,9% 0,4%
Kustannusperusteinen jakso 1 189 179 994 454,1% −16,4%
– Käyntituotteet, lkm, somatiikka 1 424 473 1 484 126 4,2%
– Käyntituotteet, lkm, psykiatria 527 699 534 398 1,3%
– Tk-päivystyskäynnit, lkm 150 552 301 929 261 302 −13,5% 73,6%
– Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 1 312 1 331 1,4%
– Käyntisuoritteet, lkm 2 730 677 2 932 553 7,4%
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 250 396 297 865 19,0%
Ensikäynnit, lkm 263 639 264 061 0,2%
– Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 809 592 860 125 6,2%
– Leikkaukset, lkm 91 558 91 972 0,5%
Päiväkirurgiset, lkm 36 897 37 032 0,4%
– Synnytykset, lkm 31.12.2019 15 858 15 549 −1,9%

1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä

Avohoidon laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidon palveluista vuonna 2019 oli 45,6 prosenttia ja se pysyi lähes ennallaan vuoteen 2018 verrattuna. Avohoidon laskutuksen osuus kaikesta HUSin omasta palvelutuotannosta eli erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta oli 46,6 prosenttia.

Avohoidon osuus palvelutuotteiden määrästä oli erikoissairaanhoidossa 87,6 prosenttia ja koko palvelutuotannossa 88,5 prosenttia.

Avohoidon DRG-tuotteiden (Diagnosis Related Groups, kansainvälinen potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmä) määrä kasvoi 1,6 prosenttia ja vuodeosastohoidon DRG-tuotteiden 8,8, prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Avohoidon DRG-tuotteiden toteutunut keskihinta nousi edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia kun taas vuodeosastohoidon DRG-tuotteiden toteutunut keskihinta laski 1,8 prosenttia.

Avohoidon DRG-tuotteissa merkittävintä kasvua oli DRG-O -ryhmissä. DRG-O -ryhmien kasvusta suurin osa selittyy ihon tai ihonalaisen kudoksen muun toimenpiteen ja dialyysihoitojen määrän merkittävällä kasvulla. Käyntituotteiden lukumäärän kasvua selittää muun muassa päivystyskäyntien ja hoitopuheluiden määrän kasvu.

Hoitopäivätuotteiden lukumäärä kasvoi 2,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu selittyy neurologian ja fysiatrian kuntoutushoitopäivätuotteiden määrän kasvulla. Helsingin kaupunki siirsi neurologian ja fysiatrian kuntoutustoiminnan HUSin toiminnaksi vuoden 2018 alusta. Psykiatrian hoitopäivien lukumäärä laski 1,2 prosenttia.

HUSissa tehtiin vuonna 2019 ennätysmäärä elinsiirtoja, yhteensä 453. Esimerkiksi vuonna 2018 elinsiirtoja tehtiin 393.