HUSin tuottavuus heikentyi vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoteen 2019 saakka tuottavuutta on mitattu HUSissa DRG-pistekustannuksena. Vuodesta 2020 alkaen tuottavuutta tullaan mittaamaan kustannuksena potilasta kohden.

Vuodelle 2019 tavoitteena oli, että deflatoitu DRG-pistekustannus laskisi 1,5 prosenttia. DRG-pistekustannus kuitenkin nousi 1,2 prosenttia eli tuottavuus heikkeni.

Tuottavuus heikkeni, koska kustannukset kasvoivat DRG-pisteitä enemmän. Kustannusten kasvu oli 10,2 prosenttia ja DRG-pisteiden kasvu 7,2 prosenttia. Deflatointi on tehty kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksiä hyödyntäen, jossa kerroin edellisen vuoden kustannuksille on 1,016.

Kustannuksia nostivat muun muassa kasvaneet tietojärjestelmäkustannukset potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottiin liittyen, henkilöstölisäykset ja palkankorotukset, lääketieteen kallistuminen ja lääkekustannusten nousu, suuret tilahankkeet, vuokrakulut ja toimintojen siirrot.

Psykiatrian tuottavuus parani

Psykiatrian toimintojen tuottavuutta mitataan HUSissa jakamalla psykiatrian kokonaiskustannukset hoidettujen potilaiden lukumäärällä. Nämä kustannukset laskivat deflatoituna 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, joten psykiatrian osalta tuottavuus parantui.

Kustannukset potilasta kohden laskivat

Tuottavuutta mitattiin vuonna 2019 myös potilaskohtaisten kustannusten muutoksella sekä kustannusten ja toimintavolyymin suhteen muutoksella.

Kustannukset potilasta kohden laskivat deflatoituna 2,2 prosenttia verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan, mutta kustannukset suhteessa toimintavolyymiin kasvoivat deflatoituna 9,4 prosenttia.

Somaattisen palvelutuotannon kustannukset suhteessa hoidettujen potilaiden määrään vuosina 2018 ja 2019

Tulosalue Kustannukset / hoidettu potilas
(somatiikka)
Kustannukset / hoidettu potilas
(somatiikka) (deflatoitu)
Euroa
1-12/2018
Euroa
1-12/2019
Muutos-% Muutos-% *)
HYKS sha 2 680 2 646 −1,3 % −2,8 %
HYKS Lasten ja
nuorten sairaudet
2 679 2 395 −10,6 % −12,0 %
HYKS Akuutti 799 802 0,3 % −1,3 %
HYKS Pää- ja kaulakeskus 861 842 −2,3 % −3,8 %
HYKS Sisätaudit ja kuntoutus ** 822 1 246 51,6 % 49,3 %
HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 2 945 2 937 −0,3 % −1,8 %
HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 850 1 874 1,3 % −0,3 %
HYKS Syöpäkeskus 4 412 4 581 3,8 % 2,2 %
HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 2 672 2 856 6,9 % 5,2 %
HYKS Tulehduskeskus 876 836 −4,5 % −6,0 %
HYKS Vatsakeskus 2 962 3 024 2,1 % 0,5 %
HYKS Neurokeskus 2 421 2 489 2,8 % 1,2 %
Hyvinkään sha 1 721 1 785 3,8 % 2,1 %
Lohjan sha 1 737 1 754 1,0 % −0,6 %
Porvoon sha 1 553 1 612 3,8 % 2,2 %
HUS taso 2 293 2 277 −0,7 % −2,2 %

*) Julkisten menojen hintaindeksikerroin, kuntatalous terveydenhuolto (Tilastokeskus 29.10.2019)
**) HYKS Sisätaudit ja kuntoutuksen tiedot eivät ole vertailukelpoiset organisaatiomuutoksista johtuen.

Toimintakulujen ja poistojen suhde laskutusosuudella painotettuun volyymiin (yksikkökohtaisilla laskutusosuuksilla laskettuna) vuosina 2018 ja 2019

Tulosalue Kustannukset / Laskutusosuudella
painotettu volyymi
Kustannukset / Laskutusosuudella
painotettu volyymi (deflatoitu)
Euroa
1-12/2018
Euroa
1-12/2019
Muutos-% Muutos-% *)
HYKS sha 2 045 2 252 10,1 % 8,4 %
HYKS Lasten ja
nuorten sairaudet
2 296 2 496 8,7 % 7,0 %
HYKS Psykiatria 672 720 7,2 % 5,5 %
HYKS Akuutti 3 532 2 817 −20,2 % −21,5 %
HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 250 1 365 9,2 % 7,5 %
HYKS Sisätaudit ja kuntoutus ** 1 362 2 181 60,2 % 57,7 %
HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 4 789 5 121 6,9 % 5,2 %
HYKS Naistentaudit ja synnytykset 1 675 1 712 2,2 % 0,6 %
HYKS Syöpäkeskus 944 1 097 16,2 % 14,3 %
HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 2 901 3 226 11,2 % 9,5 %
HYKS Tulehduskeskus 1 263 1 279 1,2 % −0,4 %
HYKS Vatsakeskus 1 860 1 982 6,5 % 4,9 %
HYKS Neurokeskus 3 109 3 390 9,0 % 7,3 %
Hyvinkään sha 1 669 1 852 10,9 % 9,2 %
Lohjan sha 1 936 1 862 −3,8 % −5,3 %
Porvoon sha 1 492 1 607 7,7 % 6,0 %
HUS taso 2 302 2 558 11,1 % 9,4 %

*) Julkisten menojen hintaindeksikerroin, kuntatalous terveydenhuolto (Tilastokeskus 29.10.2019)
**) HYKS Sisätaudit ja kuntoutuksen tiedot eivät ole vertailukelpoiset organisaatiomuutoksista johtuen.

DRG-pistekustannus

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto psykiatrian toimintoja lukuun ottamatta eli niin sanottu somaattinen palvelutuotanto on tuotteistettu DRG-tuotteiksi ja se on yhteismitallistettu DRG-pisteinä. Henkilötyön tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitystä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta NordDRG-pohjaisilla tuottavuusmittareilla.

DRG-pistekustannus lasketaan jakamalla toteutuneet kustannukset tuotannosta kertyneiden DRG-pisteiden lukumäärällä. Silloin kun DRG-pisteen kustannus laskee, tuottavuus paranee ja vastaavasti kun DRG-pistekustannus nousee, tuottavuus heikkenee.

Tuottavuusohjelma