Biopankkitoiminta vuonna 2019

Helsingin biopankin toiminta on mennyt pitkin harppauksin eteenpäin. Vuonna 2019 biopankkipalvelujen käyttö laajeni lääketieteellisessä tutkimuksessa. Helsingin Biopankista tehtiin 92 esitietokyselyä (2018 esitietokyselyjä oli 44) ja 43 biopankkiaineistoluovutusta (2018 aineistoluovutuksia oli 19) sekä lisäksi 58 kudoslain mukaista luovutusta. Tutkijat ovat selvästikin löytäneet Helsingin Biopankin palvelut entistä paremmin ja ammattimainen biopankkilain säätelemä näytteen keräys, säilytys, prosessointi ja luovutus sekä tietopalvelu synnyttävät tutkijoiden keskuudessa kasvavaa kiinnostusta.

Näytevarantomme kasvoi vuonna 2019 merkittävästi prospektiivisesti kerättyjen verinäytteiden osalta, yhteensä yli 80 tuhanteen. Patologian arkistossa olevia parafiiniin valettuja näytteitä on noin 700 000 potilaalta. Lisäksi biopankkiin kertyy jatkuvasti merkittäviä määriä tuorekudos- ja nestebiopsianäytteitä. HUSin Tietoallas puolestaan on Helsingin Biopankin operatiivisessa rutiinikäytössä, mikä mahdollistaa rikkaan tietosisällön liittämisen biopankin näyteluovutuksiin nopeasti ja tietoturvallisesti.

Helsingin Biopankki siirsi vuonna 2019 sähköisen palvelurajapintansa kansalliseen Fingenious.fi -portaaliin.  Suurin osa näyteluovutuspyynnöistä tulee akateemisista tutkimuksista, mutta myös yritystutkijoiden kiinnostus on kasvusuunnassa. Yhdeksän kansainvälisen lääkeyrityksen ja Business Finlandin rahoittama, Helsingin yliopiston ja HUSin (Helsingin Biopankin) koordinoima FinnGen-hanke on edennyt tavoitteessaan yhdistää biopankkitoiminnan kautta kerättyjen 500 000 suomalaisen DNA-näyte kansallisista rekistereistä saatavaan terveystietoon.  Ensimmäisen 11 000 FinnGen-projektille toimitetun biopankkinäytteenantajan geenitietokokonaisuus palautui syksyllä 2019 Helsingin Biopankkiin, ja siitä on jo tehty ensimmäiset jatkotutkimusmyönnöt uusiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Helsingin Biopankki aloitti ja julkisti vuonna 2019 myös muita yritysyhteistyömuotoja suomalaisten Aiforia Oy:n, Blueprint Genetics Oy:n ja Mehiläinen Oy:n kanssa.  Yhteistyö Suomen Biopankkiosuuskunnan (FinBB) kanssa jatkui tiiviinä.

Business Finlandin rahoittama tutkimushanke ”Tools for Phenotyping of Disease Entities (DigPhen)” päättyi vuoden 2019 lopussa. Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Helsingin Biopankin ja Auria Biopankin yhteishankkeessa kehitettiin sähköisten potilastietojärjestelmien käyttöä osana biopankin palvelutoimintaa. Hanke edisti merkittävästi kehitystyötä, jolla digitaalinen potilastieto saatiin osaksi biopankkien tekemää tutkimusta, tunnisti tiedonsiirron pullonkauloja ja etsi niihin ratkaisuja, lisäsi tietoa kliinisen datan ja sen analysoinnin erityispiirteistä ja toi uusia työkaluja tutkimuksen käyttöön. Kehitettyjä työkaluja on edelleen käytetty HUS100-rekisteritutkimushankkeessa, jossa tutkitaan HUSin Tietoaltaan 100 yleisimmän taudin erityispiirteitä.

Helsingin Biopankki on kumppanina eurooppalaisessa Innovative Medicines Initiative -hankkeessa, jonka tavoitteena on laajan digitaalisen patologian kuva-aineiston kokoaminen tekoälysovelteisiin tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. Helsingin Biopankki vastaa keuhkosairauksien kuva-aineiston keräämisestä sekä ”honest broker” -mekanismin luomisesta aineistojen jakamista varten. Partnerina Suomesta on myös Tieteellisen Laskennan Keskus CSC.

Helsingin Biopankki on käynnistänyt yhteistyön Suomen Akatemian rahoittaman iCAN (Digital Precision Cancer Medicine) lippulaivahankkeen ja Eteläisen Syöpäkeskuksen (Fican South) kanssa. Tavoitteena on kerätä Helsingin Biopankin infrastruktuuria hyödyntäen useita tuhansia HUSin syöpäpotilaiden näytteitä molekyyliprofilointiin. Tietoa voidaan käyttää paitsi tutkimushankkeissa myös rekrytoitaessa potilaita kliinisiin lääketutkimuksiin.

Helsingin Biopankki jatkaa vauhdilla työtään yksilöllisen lääketieteen hyväksi ja pyrkii siihen, että yhä useampi tutkija käyttäisi palveluitamme jatkossa. Tavoittelemme myös sitä, että biopankkien hyöty nähtäisiin ja ymmärrettäisiin laajasti kansalaisten ja terveydenhuollon piirissä.

Eero Punkka, Helsingin Biopankin johtaja
Olli Carpen, Helsingin Biopankin tutkimusjohtaja