Vuonna 2019 aloitettiin HUSissa laajamittainen erikoistumiskoulutuksen kehittämistyö. Kehittämistyön alussa ja sen pohjaksi toteutettiin kolme erillistä kyselyä, joilla kartoitettiin erikoistuvien arkea ja tehtävänkuvia eri erikoistumisaloilla. Yksi kolmesta kyselyistä kohdistettiin erikoistumiskoulutuksesta vastaaville henkilöille. Vastausten pohjalta luotiin 15 kohdan suunnitelma erikoistumiskoulutuksen kehittämiselle.

Yksi suunnitelman toimenpiteistä oli erikoistumiskoulutusta koskeva ohje, jossa määritellään muun muassa erikoistuvien oikeudet ja velvollisuudet sekä palvelussuhteeseen ja koulutukseen liittyviä yhtenäisiä käytänteitä. Erikoistuvien asemaa vakiinnutettiin myös toteuttamalla jokaisella HUSin toimialalla kierros, joiden aikana keskityttiin jokaisen erikoisalan erikoistuvien koulutuksen nykytilaan ja tulevaisuuden kehittämiskohteisiin. Erikoisalan edustajiksi valitut yhdyshenkilöt eli erikoistuvien vanhimmat olivat mukana tapaamisessa vaikuttamassa oman erikoisalansa kehittämiskohteisiin.

Samanaikaisesti aloitettiin myös erikoistuvien vanhempien verkostotoiminta. Erikoistuvien vanhimpien verkoston tavoitteena on erikoistuvien lääkäreiden etujen valvominen, työolojen kehittäminen ja tiedonkulun parantaminen heidän ja sairaaloiden johdon välillä. Seuraavaksi verkosto on asettanut tavoitteen määritellä HUS erikoistuvien vanhimman yhteneväisen tehtäväkuvan.

Vuonna 2019 aloitettiin erikoistumiskoulutuksen ohjauksen laadun mittaaminen CLES (Clinical learning environment scale ®Saarikoski 2007) -arviointiasteikon avulla. Vuonna 2019 HUSin opiskelijapalautekyselyyn vastasi 158 erikoistuvaa lääkäriä ja erikoistuvaa hammaslääkäriä. Koko HUSin erikoistuvien lääkäreiden ohjauksen laadun tunnusluvun keskiarvo vuonna 2019 oli 6,81. Kyselyn tuloksia hyödynnetään erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen kehittämisessä ja tulokset raportoidaan esimiestahoille. Vuoden 2019 aikana kyselyä kehitettiin niin, että palautteen antaminen koulutuspaikkakohtaisesti toimisi paremmin.

Loppuvuodesta 2019 aloitettiin rakentamaan HUS erikoistuvien lääkäreiden ja erikoistuvien hammaslääkäreiden Teamsia. Teamsin tarkoituksena on toimia ketteränä tiedon jakamisen ja työskentelyn apuvälineenä HUSin sairaaloissa työskentelevien erikoistuvien keskuudessa. Teams otettiin käyttöön heti alkuvuodesta 2020.

Ensimmäinen HUSin monialaisen opetuksen uutiset ilmestyi lokakuussa 2019. HUSin monialaisen opetuksen uutiset ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja sen tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaista ja tarpeellista opetuksen asioista koskien harjoittelua, työssä oppimista, opiskelijaohjauksesta ja erikoistumisesta HUSin alueen sairaaloissa.

HUSin opetuksen verkkosivujen järjestelmällinen rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2019. Sivujen tavoitteena on toimia mahdollisimman monipuolisena tiedon jakajana kaikille HUSissa oppimassa oleville – niin TET-jaksolla olevalle koululaiselle kuin erikoistumisvaihettaan tekevälle lääkärillekin.