Sosiaalisella vastuulla tarkoitamme toimintamme yhteiskunnallisia vaikutuksia esimerkiksi hankintojemme kautta sekä sisäistä henkilöstöpolitiikkaamme ja toimintakulttuuriamme. Hankintoihin liittyvät sosiaalisen vastuun näkökulmat käsitellään raportin hankintoja esittelevässä luvussa.

Henkilöstövastuuta ohjaavat periaatteet ja politiikat

HUSin hallitus päättää henkilöstöpolitiikasta, palkkausjärjestelmästä ja yhdenvertaisen palkkapolitiikan toteuttamisesta sekä niiden soveltamisesta HUS-konsernissa. Tavoitteena on mielekäs, tuottava ja turvallinen työ sekä tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. HUS Logistiikassa noudatetaan HUSin yhteisiä henkilöstövastuun pelisääntöjä ja politiikkoja sekä perehdytetään kaikki uudet työntekijät HUSin arvoihin.

Henkilövastuun tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Henkilöstöpolitiikassa tavoitteena on, että HUS on toimialansa edelläkävijä ja vetovoimaisin työnantaja ja että jokaisella on mielekäs, tuottava ja turvallinen työ. Lähtökohtana henkilöstöpoliittisille periaatteille on, että hyvä ja vahva henkilöstöpolitiikka on tasapuolista, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista kaikille, riippumatta siitä missä organisatorisessa yksikössä tai millä alueella henkilö työskentelee.

HUS Logistiikka kasvoi vuonna 2019 ja se kasvatti rekrytointien sekä uusien työntekijöiden määrää. Perehdytystä parannettiin eri tiimien pitämillä perehdytystilaisuuksilla sekä tarkentamalla yleisperehdytyssuunnitelman sisältöä. Uusilla esimiesrooleilla ja organisaatiomuutoksilla pyrittiin varmistamaan tiimien kohtuullinen koko sekä selkeyttämään tiimien vastuita niin, että toiminnan kehittäminen olisi sujuvaa.

Toiminnan kehittäminen perustuu lean-ajatteluun ja henkilöstö osallistui vuoden aikana oman tiimin kehittämisen lisäksi kehittämistyöpajoihin (kaizen) ja gemba-kävelyille. Kaizenit ovat tavallisesti 1-4 päivän mittaisia työpajoja, joiden aikana suunnitellaan ja toteutetaan muutos jonkin prosessin ennalta tunnistettuun ongelmaan. Osallistujat ovat prosessista vastaavia ja prosessin toteuttamiseen osallistuvia henkilöitä eri tiimeistä. Jokainen osallistuja vaikuttaa roolistaan käsin prosessin kehittämiseen ja oppiminen tapahtuu yhdessä. Tavoitteena on löytää sujuvampi ja tehokkaampi tapa toimia.

Gemba-kävelyiden tarkoitus on havainnoida jonkin prosessin toimintaa ja poistaa onnistumisen esteitä. Tavoitteena on parantaa johdon, henkilöstön ja tiimien välistä viestintää ja yhteistyötä sekä lisätä johdon ymmärrystä operatiivisen työn sisällöstä ja ongelmista, jotta johto pystyy omalla toiminnallaan sujuvoittamaan arkea.

HUS Logistiikan johtamistapa

HUS Logistiikan ohjaus- ja johtamistoiminnassa sekä toimintatavoissa toteutetaan HUSin arvoja sekä tulosalueella sovittuja toimintaperiaatteita. Avoimuus, tasapuolisuus ja vuorovaikutus ovat tärkeitä johtamisen periaatteita. Johtaminen perustuu yhteiseen johtamisen malliin, jota toteutetaan kaikissa tiimeissä. Tähän kerroksittaisen johtamisen malliin sisältyvät säännölliset kokoukset kuukausi- ja viikkotasolla sekä toiminnan luonteesta riippuen tarvittaessa myös päivittäin. Yhteisen mallin tavoitteena on varmistaa oikea-aikainen viestintä, henkilöstön osallistumismahdollisuudet toiminnan kehittämiseen sekä esimiesten ja johdon tuki tavoitteiden saavuttamisessa.

Tavoite- ja kehityskeskustelut pidetään vähintään kerran vuodessa ja kaikille tasoille asetetaan tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti.

HUS Logistiikkaan laajasti vaikuttavien asioiden käsittelyä varten tulosalueella on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on tulosalueen johtaja ja muina jäseninä tulosalueen johtajan nimeämät jäsenet ja henkilöstön edustaja. Tarvittaessa ne henkilöt, jotka valmistelevat johtoryhmän kokouksissa käsiteltäviä asioita, osallistuvat valmistelemiensa asioiden käsittelyyn johtoryhmässä.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea tulosalueen johtajaa strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta ja seurannasta. Johtoryhmä seuraa asiakkaiden palvelujen saatavuutta, laatua ja asiakaskokemuksia palveluista sekä yhteistyön sujuvuutta, tulosalueen taloutta ja muuta toimintaa. Johtoryhmässä käsitellään riskejä koskevat raportit, varautuminen ja riskienhallinnan tavoite- ja toimenpideohjelmat.

Johtoryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka julkaistaan koko HUS Logistiikan henkilöstölle avoimella Teams-kanavalla. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa muutoinkin puheenjohtajan kutsusta.

Henkilöstöluvut vuonna 2019

Henkilöstöluvut 2019 2018 joulukuu 2017
Koko henkilöstö 441 411 343
Vakituiset 410 370 307
Määräaikaiset 31 41 36
Osa-aikaiset 8 18 13
Koko-aikaiset 433 393 330
Vaihtuvuus 2019 2018
vakituisen henkilöstön
lähtövaihtuvuus %
11,2 (12,0) 7,9

 

Perhevapaat 2018

Perhevapaat 2019 (päiviä) 2018 (päiviä)
Äitiysvapaa 381 253
Isyysvapaa 313 176
Hoitovapaa 1222 1754
Hoitovapaa, miehet 346 576
Hoitovapaa, naiset 876 1178
Vanhempainvapaa 764 575
Osittainen hoitovapaa 1184 1276
Osittainen hoitovapaa, miehet 0 138
Osittainen hoitovapaa, naiset 1184 1138
Tilapäinen hoitovapaa 187 166
Tilapäinen hoitovapaa, miehet 113 103
Tilapäinen hoitovapaa, naiset 74 63

 

Työolobarometri 2019

Indeksi 2019 2018 2017
Johtaminen 3,61 3,49 3,53
Työyksikön toiminta 3,83 3,73 3,59
Esimiestyö 3,98 3,84 3,84
Vuorovaikutus työyksikössä 3,62 3,48 3,45
Työn merkityksellisyys
(aik. Työn haasteellisuus)
4,05 3,96 3,94
Ammatillinen itsetunto 3,84 3,8 3,77
Työkyky 4,16 4,16 4,15

 

Työtapaturmat 2019

Olosuhde Vahingot, kpl Sairaspoissaoloon johtaneet vahingot Sairauspäivät yhteensä Korvaukset, €
Työ 21 6 63 6945
Työmatka 13 5 41 5190
Muut 3 0 0 306 (hoitokuluja)
Ammattitauti 0 0 0 0
Ammattitautiepäily 0 0 0 0
Yhteensä 37 11 104 12441

 

Tapaturmataajuus 2019

Tapaturmataajuus 2018 2019
LTA3 6,3 7,99
LTA1 7,9 7,99

Työterveys ja turvallisuus

HUS Logistiikan työterveys ja turvallisuus -suunnitelma pohjautuu HUSin suunnitelmaan vuosille 2018-2021. HUS Logistiikassa on oma työsuojelutoimikunta, joka muodostuu työsuojelusta, esimiehistä ja työntekijöistä. Toimikunta kattaa kaikki Logistiikan toimialueet. HUS Logistiikka suunnittelee omat toimenpiteet HUSin suunnitelmaan pohjautuen.

HUS Logistiikassa kannustetaan tekemään turvallisuushavaintoja. Havaintojen määriä ja korjaavia toimenpiteitä seurataan viikkotasolla päivittäisjohtamisen viikkopalavereissa.

Työhön liittyvien riskien arviointi suoritetaan HUS-riskit- järjestelmään. Arviointi tehdään jokaiselle tiimille erikseen. Kattavammat arvioinnit suoritetaan neljän vuoden välein, ja nämä päivitetään kerran vuodessa. HUS-riskit- järjestelmään kirjataan myös kaikki työtapaturmat sekä tapaturmien tutkinnat.

Työhyvinvoinnin teemapäivät ja yhteiset tempaukset

Vuonna 2019 järjestettiin useita yhteisiä työhyvinvointia ja vastuullista yhdessä tekemistä korostaen. Näitä olivat muun muassa työhyvinvointiviikko, ympäristöviikko, lapsi mukaan töihin -päivä ja joululahjakeräys ensi- ja turvakodille.