Sosiaalisten ja ympäristökriteerien sisältö ja painotus riippuu mm. hankinnan kohteen luonteesta. Tavoitteena vuodelle 2019 oli, että 50 prosentissa HUS Logistiikan julkaisemista yhteishankinnoista on käytetty sosiaalisen ja/tai ympäristövastuun kriteerejä. Tulos ylitti tavoitteen ja vuonna 2019 julkaistuissa yhteishankintojen tarjouspyynnöissä vastuullisuuskriteerit olivat käytössä 62 prosentissa.

Olemme lisänneet vuoropuhelua toimittajiemme kanssa ja vastuullisuus on nostettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi markkinavuoropuhelutilaisuuksissa. Alkuvuodesta 2019 HUS Logistiikka teki Finnwatch ry:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Kyseessä on pilotointiprojekti, jossa Finnwatch osallistui kahteen HUS Logistiikan hankinnan kilpailutuksen valmisteluun sekä laati HUS Logistiikalle suosituksia sosiaalisen vastuun kysymysten integroimisesta kaikkiin HUS Logistiikan julkisiin hankintoihin. Yhteistyön tuloksista syntyy raportti kevään 2020 aikana.

Seuraamme jatkossa vastuullisuuskriteereiden toteutumista osana hankinnan yhteisiä mittareita hankinnan operatiivisissa palavereissa. Raportoimme mittarein myös hankinnan strategiseen ohjausryhmään. Syksyllä 2020 koulutamme kaikki HUS Logistiikan hankinta-asiantuntijat uuden oppaan ja työkalujen käyttöön. Lisäksi vastuullisuuskriteereiden kehitys jatkuu osana HUS Logistiikan kategoriatyötä. Raportointikokemuksiamme hyödynnetään HUSin 2020 alkaneessa vastuullisuusryhmässä, jossa HUS Logistiikan vastuullisuustyöstä vastaava kehittämispäällikkö on jäsenenä.

Ihmisoikeudet hankintamaissa

HUS Logistiikan hankkimien tuotteiden toimitusketju on globaali ja pitää sisällään myös useita ns. riskimaita (BSCI- luokitus). Arvioimme kunkin hankinnan ihmisoikeuksiin liittyvät riskit markkinakartoitusvaiheessa selvittäessämme hankittavien tuotteiden valmistusmaat ja niiden sijoittumisen BSCI:n riskimaaluettelossa sekä keskustellessamme potentiaalisten tavarantoimittajien kanssa markkinatilanteesta ja tunnistetuista riskeistä. BSCI-riskimaista tulevat yleisesti leikkaus- ja tutkimuskäsineet sekä suojauksessa ja peittelyssä käytettävät tuotteet kuten leikkaustakit, maskit ja myssyt. Tyypillisesti riskejä sisältyy erilaisiin kertakäyttöisiin tarvikkeisiin, joita ostetaan suuria määriä, ja joiden valmistus vaatii paljon käsityötä.

Ihmisoikeusriskeinä tunnistamme esimerkiksi erilaiset palkkaan, työaikoihin, järjestäytymisvapauteen ja rekrytointimaksuihin liittyvät ongelmat. Yritysvastuuta koskevassa raportoinnissa on nostettu esille myös esimerkiksi pakkotyön teettäminen ja lapsityövoiman käyttö. Näitä riskejä pyrimme minimoimaan vaatimalla toimittajiltamme läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi auditointiraportointia. HUS Logistiikka ei itse auditoi toimittajia tai tuotantolaitoksia, vaan käyttää riskimaahankinnoissa sopimusehtona luotettavaa kolmannen osapuolen sertifioimaa auditointiraportointia.

Uusien toimittajien arviointi

Toimittajien arviointi tapahtuu hankintaprosessissa tarjouspyynnössä tarjoajille asetettujen soveltuvuusvaatimusten kautta. Tarjoajille voidaan asettaa soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia, joiden avulla varmistetaan, että yritys on kelpoinen suorittamaan hankinnan kohteen ja samalla varmistutaan, että yritys ei ole laiminlyönyt yhteiskunnallisia velvoitteitaan (verot, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ym.) eikä yritys tai sen johtavassa asemassa oleva henkilö ole syyllistynyt erikseen rikoslaissa säädettyyn rangaistavaan tekoon.

Hankintalain (1397/2016) 87 §:n mukaan hankintayksikön on EU-hankinnoissa vaadittava yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) alustavana näyttönä tarjoajan soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.

Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on hankintalain (1397/2016) 88 §:n mukaisesti vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskevatko sitä laissa tarkoitetut poissulkuperusteet ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Uusien toimittajien arviointi ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereillä

Vuonna 2019 62 prosentissa yhteishankintojen tarjouspyynnöistä käytettiin sosiaalisen- ja/tai ympäristövastuun kriteerejä. Ympäristövastuun kriteerit pohjautuivat hankintaohjeen ympäristöliitteeseen. Useissa tarjouspyynnöissä kartoitettiin tuotteiden sisältämää PVC-muovia ja osassa tarjouspyynnöissä pakottavana vaatimuksena oli, että tuote ei sisällä PVC:tä tai muita halogeenisia muoveja. Myös muovimerkintää ja ohjeita tuotteen kierrättämiseen edellytettiin yleisesti. Joissain tarjouspyynnöissä käytettiin ympäristömerkkejä pakottavana vaatimuksena, kuten esimerkiksi FSC/PEFC tai tyypin 1 ympäristömerkki (Joutsen- merkki ja EU-ympäristömerkki). Lisäksi uusissa kuljetuspalvelusopimuksissa edellytettiin muun muassa päästöraportointia.

Vuonna 2019 julkaistuissa tarjouspyynnöissä vaadittiin tieto tuotteiden valmistusmaasta sekä, että tuotteiden tulee olla jäljitettävissä. Useissa tarjouspyynnöissä vaadittiin myös sitoutumista HUS Logistiikan Code of Conduct-sopimusehtoihin eli vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksiin. Joissain tarjouspyynnössä vaadittiin myös tarkka valmistuspaikka ja kolmannen osapuolen sertifioima auditointiraportti kyseisestä tuotantolaitoksesta. Lisäksi useissa tarviketarjouspyynnöissä toimittajilta vaadittiin selvitys vastuullisuuspolitiikasta ja siitä, miten toiminnassa on huomioitu sosiaalinen vastuu, alihankkijoiden auditoinnit ja toiminnan kehittäminen. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi teimme omaa riskienarviota ja asetimme sosiaalisen vastuun arviointiin lisää vaatimuksia niissä tuoteryhmissä, joissa markkinakartoituksen perusteella tuotteiden alkuperä oli BSCI luokituksen riskimaissa.

Useissa lääkintälaitteiden kilpailutuksissa huomioitiin lääkintälaitteiden kokonaiselinkaarikustannukset yhdessä lääkintätekniikan asiantuntijoiden kanssa. Tällöin kokonaisvertailuhinta muodostui laitteen hankintahinnasta ja tarjouspyynnössä laitteelle erikseen määritellyn ajanjakson elinkaarikustannuksista. Lähes kaikissa lääkintälaitekilpailutuksia toimittajilta vaadittiin selvitys käyttämistään laatujärjestelmistä.