Pääteemat

  • Vastuulliset toimintatavat
  • Vastuulliset hankinnat
  • Koko henkilökunnan yhteiset hyvän mielen teot

HUS Logistiikkaan perustettiin johtoryhmän päätöksellä helmikuussa 2018 vastuullisuusryhmä edistämään vastuullisuusteemojen toteuttamista laaja-alaisesti. Ryhmä pohjautuu jo aiemmin toimineeseen ympäristövastuuryhmään, joka on koko HUSissa käytössä oleva toimintamalli.

Vastuullisuusryhmään kuuluu asiantuntijoita HUS Logistiikan eri osa-alueilta. Vuonna 2019 ryhmän puheenjohtajana toimi hankinnan projektipäällikkö ja muut jäsenet edustivat logistiikkaa, ostoa, asiakaspalvelua ja hankintaa.

Vastuullisuusryhmän tehtävänä on laatia vuosittaiset toimenpidesuunnitelmat ja hyväksyttää ne HUS Logistiikan johtoryhmällä, jonka puheenjohtajana toimii toimialajohtaja.

HUS Logistiikan vastuullisuusohjelma pohjautuu HUSin hankintastrategian linjauksiin, sekä HUSin ympäristöohjelmaan ja sen hankintojen ympäristöliitteeseen. Vastuullisuusryhmä on tunnistanut HUS Logistiikan toimialaan liittyen keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi jätteiden vähentämisen, kierrättämisen ja uusiokäytön, kuljetusten päästöjen minimoimisen sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun paremman huomioimisen tarjouspyynnöissä ja hankintasopimuksissa.