Vuosi 2019 oli yhteistyön ja verkostojen rakentamisen kannalta erittäin tärkeä. HUSin aloitteesta perustettiin 2019 sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen kehittäjäryhmä, jonka kautta tuotettiin 32 tuoteryhmää sisältävä ”Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin”. Vuoden aikana kehitimme myös riskimaahankintojen vastuullisuuskriteereitä ja vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksia yhdessä Finnwatch ry:n kanssa kahdessa pilottihankinnassa, solmimme yhteistyösopimuksen vastuullisuuteen liittyen yhdessä norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa sekä liityimme eurooppalaiseen vastuullisten hankintojen verkostoon.

Avoin sidosryhmäyhteistyö ja sen kehittäminen on meille erittäin tärkeää. Vastuullisuusohjelmaamme on suunniteltu tiiviissä vuoropuhelussa yhdessä sisäisten asiakkaidemme, sopimustoimittajiemme ja yritysvastuun kentällä toimivien järjestöjen kanssa.

Sidosryhmiksi olemme määritelleet ne tahot, joihin HUS Logistiikan toiminnalla on vaikutusta ja jotka vaikuttavat HUS Logistiikkaan.

Vuonna 2019 tekemämme sidosryhmäkyselyn perusteella niin henkilöstömme, asiakkaamme kuin tavarantoimittajammekin pitävät vastuullisuutta tärkeänä arvona ja saimme kannustavaa palautetta vastuullisuuden eteen tekemästämme työstä. Kaikissa ryhmissä tärkeimmiksi vastuullisuuden teemoiksi toiminnassamme nostettiin vastuullisuus työnantajana ja ihmisoikeuksia sekä työelämän perusoikeuksia kunnioittavat valmistusolosuhteet riskimaissa.

Teimme vuoden aikana paljon yhteistyötä pohjoismaiden, Finnwatchin ja Keinon (Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus) lisäksi myös Sailab ry:n ja eurooppalaisen vastuullisten hankintojen verkoston EWGEPP:n kanssa.

Asiakkaisiimme kuuluvat HUSin toimialojen lisäksi HUSin erityisvastuualueet ja HUSin alueella sijaitsevat kunnat. Näillä kaikilla on omia strategisia tavoitteita, joiden toteutumisessa meillä on tärkeä rooli. Tuemme HUSin sisäisiä asiakkaita muun muassa PVC:stä luopumisen ja jätteiden synnyn ehkäisyn tavoitteissa. Kunta-asiakkaillamme puolestaan on esimerkiksi kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuteen liittyen. Pyrimme kehittämään jatkuvasti toimintaamme vastaamaan mahdollisimman hyvin näihin tavoitteisiin ja voidaksemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa edetä systemaattisesti ja tuloksellisesti.

Vastuullisuuteen liittyvät keskeiset sidosryhmät

Sidosryhmä Yhteistyötavat
Sopimustoimittajat Markkinavuoropuhelu, kehittämistapaamiset, toimittaja- ja sopimusyhteistyö
HUS asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset, Ekologinen ATeK-työryhmä,
HUSin vastuullisten hankintojen verkosto, asiakasraadit
Kunta-asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset
Erva-asiakkaat Asiantuntijaraadit, yhteistyötapaamiset
Muut sairaanhoitopiirit Yhteistyötapaamiset, kehittäjäryhmä
Keino-verkosto Kehittäjäryhmät
Sailab-Medtech ry Verkostot, toimittajayhteistyö, kehittäminen
Finnwatch ry Kehittäminen, projektiyhteistyö
IWFEPP Vastuullisten julkisten hankintojen kv-verkosto

 

Sidosryhmien olennaisuusanalyysi

Sidosryhmien olennaisuusanalyysi
Vasen reuna: Merkittävyys sidosryhmille. Alareuna: Taloudellisen, sosiaalisen tai ympäristövaikutuksen merkittävyys. 1. Vastuullisuus työnantajana. 2. Ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia
kunnioittavat valmistusolosuhteet hankintaketjuissa. 3. Harmaan talouden torjunta. 4. Tuotteiden jäljitettävyys. 5. Kokonaiselinkaarikustannusten huomioiminen. 6. Eettiset pelisäännöt toimittajayhteistyössä. 7. Jätteiden tehokas kierrätys. 8. Kustannustehokkaat palvelut. 9. Arvopohjainen hankinta. 10. Jätteen synnyn ehkäisy. 11. Innovatiivisten ympäristöä säästävien
ratkaisujen tukeminen. 12. Materiaalitehokkuus. 13. Energiatehokkuus. 14. Kiertotalouden tukeminen. 15. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. 16. Valmistuspaikojen auditointi. 17. Ympäristöhallintajärjestelmä. 18. PVC:n käytöstä luopuminen. 19. Ympäristömerkkien käytön edistäminen. 20. Hankinnoilla työllistäminen.