Tavoite 1: Jokainen huslainen tuntee oman työnsä ympäristövaikutukset ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin
Toimenpide Toteutus
Sairaanhoidossa ja diagnostisissa palveluissa 100 %:ssa vastuuyksiköistä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020. Viisi ympäristövastaavakoulutusta on järjestetty.
Ympäristövastaavista vähintään 5 % käy kertauskoulutuksen vuosittain (noin 40hlöä/v) Kertauskoulutuksessa on ollut 51 henkilöä.
Ympäristökoulutusta eri ammattiryhmille suunnattaessa laaditaan potilas- ja henkilöstöruokailun henkilökunnalle sähköinen koulutusmateriaali keittiöiden ympäristö- ja jäteasioista. Keittiön sähköistä jäte- ja ympäristömateriaalia ei ole laadittu.
Ympäristöviestintää suunnataan lähiesimiehille; osastonhoitajapalavereihin ympäristöasioita joka vuosi. Ympäristöasioita on viety 18 tulosyksikön ja sairaanhoitoalueen osastonhoitajapalaveriin.
Ympäristöasioita viestitään kaikille huslaisille vähintään 10 kertaa vuodessa.
1. Ympäristökertomus 1 kert./v
2. Ympäristöposti 4 kert./v
3. Ympäristövartti 3 krt./v.
4. Husari 3 juttua ja 6 vinkkiä
1. kyllä
2. Viestitetty 3 ympäristöpostia, joista viimeinen oli tuplanumero.
3. 1 ympäristövartti vuonna 2019.
4. Husarissa oli 3 juttua ja 5 vinkkiä.
Tavoite 2: Ympäristöjohtamisen käytäntöjä kehitetään
Toimenpide Toteutus
Sisäisen auditoinnin käytäntöjen kehittäminen; tarkistuslistan päivitys. Ei toteutunut.
Ympäristöasiat näkyvät ulkoisessa viestinnässä neljästi vuodessa. Kyllä.
Uudet HUSin toimipisteet perehdytetään HUSin ympäristökäytäntöihin. Ei toteutunut.
Kehitetään ympäristöasioiden kirjaamista ja esittämistä HUSin tilinpäätöksessä Ei toteutunut.
Tavoite 3: Ehkäistään jätteen syntyä ja panostetaan uudelleenkäyttöön sekä kierrättämiseen
Toimenpide Toteutus
Sekajätteen määrän vähentäminen 20 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2020.
· Vuonna 2019 sekajätteen vähennys 15 % vuoteen 2015 verrattuna.
2019 kokonaismäärän vähennys 0,9 % ja vähennys potilaskäyntiä kohden 19 %,
2018 vähennys potilaskäyntiä kohden 11 %,
2017 vähennys potilaskäyntiä kohden 10 %
Biojätteen määrän vähentäminen 30 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2020.
· Vuonna 2019 vähennys 8 % vuoteen 2015 verrattuna.
Meilahden biojätekeräyslaitteiston korjaustyö toteutuu vasta 2020.
2019 kokonaismäärän kasvu 2 % ja vähennys potilaskäyntiä kohden 17 %,
2018 vähennys potilaskäyntiä kohden 17 %,
2017 vähennys potilaskäyntiä kohden 8 %
Paperijätteen määrän vähentäminen 15 %:lla vuodesta 2015 vuoteen 2020.
· Vuonna 2019 vähennys 15 % vuoteen 2015 verrattuna.
2019 kokonaismäärän vähennys 49 % ja vähennys potilaskäyntiä kohden 58 %,
2018 vähennys potilaskäyntiä kohden 39 %,
2017 vähennys potilaskäyntiä kohden 22 %
Materiaalihyötykäyttöön toimitettavan jätteen osuus ≥ 60 % yhdyskuntajätteestä vuoden 2020 lopussa.
· Vuonna 2019 hyötykäyttöprosentti ≥ 50 %.
2019 materiaalihyötykäytön osuus 45,8 %,
2018 osuus oli 44,7 %, 2017 osuus oli 46,1 %,
2015 osuus oli 45,3 %
Vaarallisten jätteiden prosessin kehittämisellä saavutetaan 10 % kustannussäästöt vaarallisten jätteiden kokonaiskustannuksesta vuodesta 2015 vuoteen 2020. Lääkejätteiden logistiikkamuutokset otetaan käyttöön Meilahden sairaala-alueella. Meilahden uuden lääkejätekeräysprosessin käyttöönotto siirtyi helmikuuhun 2020, valmistelua tehtiin tammikuuhun 2020 asti.
HUSKEY -seurantajärjestelmää
1. laajennetaan muovijätteen seurantaan
2. Laajennetaan järjestelmä käyttöön myös HUSin tiloissa toimiville muille kuin HUSin yksiköille.
1. Muovijäteseuranta siirtyi helmikuulle 2020;
2. Toteutui
Tavoite 4: HUS jatkaa energiatehokkuustyötä uudella kuntien energiatehokkuussopimuksella
Toimenpide Toteutus
Energiansäästötoimenpiteillä saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä 7,5 % säästö vuoden 2015 energiankulutuksesta.
1. 2601 MWh (1 %) säästökertymä vuonna 2019
1. Vuonna 2018 saavutettiin 6190 MWh (2,4 %) säästökertymä. Vuoden 2019 kertymä oli 1823 MWh. Vuosien 2017-2019 kertymäarvio ylittää vuosikeskiarvon 2601 MWh.
2. Säästötoimenpiteiden johtaminen ja raportointi -hankkeen luomien käytäntöjen jalkauttaminen. 2. Energiatehokkuuden johtamisen ja seurannan toimintamalli otettiin käyttöön syksystä 2019 alkaen ja käyttöönotto jatkuu projekteittain rakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä korjaus- ja muutostyöprojekteissa.
3. Energiankulutuksen kysyntäjouston pilottihanke 3. HUS Kiinteistöt Oy toteutti kysyntäjouston pilottihankkeen Kolmiosairaalassa.
Tavoite 5: HUSin hankinnoissa huomioidaan vastuullisuus entistä paremmin
Toimenpide Toteutus
Vastuullisuuskriteereiden käyttöä lisätään HUSin hankinnoissa. HUS Logistiikan yhteishankinnoissa 62 %:ssa oli käytössä vastuullisuuskriteereitä joko ehdottomina vaatimuksina tai vertailuperusteena. Lisäksi on päivitetty vastuullisten hankintojen opas yhteistyönä yliopistollisten sairaaloiden kanssa.
PVC-letkustot korvataan PVC-vapailla vuoden 2020 loppuun mennessä. PVC huomioidaan kaikissa markkina-vuoropuheluissa, jotka koskevat tuotteita, joissa PVC:ä esiintyy ja lähtökohtaisesti pyritään etsimään PVC-vapaita tuotteita. HUS Logistiikka arvioi kilpailutuksissa, sisältääkö tuote PVC:tä. Heti kun mahdollista, PVC kielletään kokonaan. Kertakäyttökäsineissä ei ole enää PVC-muoveja.
Edistetään ympäristöystävällisiä kulkutapavaihtoehtoja HUSin henkilökunnan ja potilaiden liikkumisessa.
1. Linja- ja aikataulumuutos-mahdollisuuksien kartoitus Meilahden alueen liikenteen tukemiseksi; HUS Tilakeskus.
2. Pyöräilyn tukeminen täydentämällä kiinteistöjen varustusta; HUS Tilakeskus
3. Pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön helpottaminen ja siihen kannustaminen viestinnän keinoin.
1. HSL:lle esitetty liityntäpysäkoinnin tarpeita Meilahden sairaala-alueen työtekijöiden tarpeisiin.
2. Meilahden alueelle on hankittu pyörätelineitä ja alueen suunnitelma telineistä on tehty. Jorvissa ja Porvoossa on hankittu runkolukittavia pyörätelineitä. Sairaaloihin hankitaan lisää telineitä, kun rakennustyömaat vapauttavat tiloja.
3. Viisaan liikkumisen hankkeeseen kuuluvasta pyöräilystä ja julkisesta liikenteestä on julkaistu useita tiedotteita Yammerissa, HUSin intrassa ja Husarissa.
Tavoite 6: Kiinteistöjen ympäristövaikutukset huomioidaan niiden koko elinkaaren ajalta.
Toimenpide Toteutus
HUSin JCI-laatujärjestelmän laadinnassa huomioidaan ympäristövastuut mm. osana Toimitilajohtaminen ja turvallisuus -osiota Vaarallisten aineiden ja -jätteiden JCI järjestelmän ohjeet laadittu.